آموزش NCBI

NCBI بدون شک یکی از بزرگترین پایگاه داده های زیستی می باشد که می تواند عمده نیاز محققان و دانشجویان را بر طرف کند.
NCBI بدون شک یکی از بزرگترین پایگاه داده های زیستی می باشد که می تواند عمده نیاز محققان و دانشجویان را بر طرف کند.

پیغام مدیر سایت :

ژنیک | آموزش زیست شناسی و بیوانفورماتیک