• email@website.com
  • امروز : جمعه 11 خرداد 1403
Advertise here
توارث موی مجعد در برخی خانواده های نروژی: احتمالا غالب با نفوذ ناقص
41 بازدید
(کل 5 توسط 1 نفر)

توارث موی مجعد در برخی خانواده های نروژی: احتمالا غالب با نفوذ ناقص

در برخی خانواده های نروژی، موی مجعد (woolly hair) به عنوان یک صفت ظاهری از والدین به فرزندان منتقل می شود. برای اینکه فرزندان این صفت را داشته باشند، حداقل یکی از والدین باید موی مجعد داشته باشد. بر اساس این اطلاعات، به احتمال زیاد این صفت با الگوی غالب با نفوذ ناقص (Incomplete Dominance) به ارث می رسد.

دلیل:

  • این الگو نیازمند حداقل یک والد با صفت غالب (موی مجعد) برای بروز صفت در فرزندان است.
  • در این سناریو، همه فرزندان صفت را به ارث نمی برند، که با نفوذ ناقص مطابقت دارد (نفوذ ناقص به وضعیتی اشاره می کند که نه ژنوتیپ غالب هموزیگوت و نه ژنوتیپ مغلوب هموزیگوت به طور کامل بروز پیدا نمی کنند و در نتیجه فنوتیپی بینابینی ایجاد می شود).

درختچه نسب (Pedigree):

در شکل زیر، درختچه نسب یک خانواده با یک فرزند دارای موی مجعد و هر دو والد دارای موی مجعد نشان داده شده است.

[شکل یک درختچه نسب با نمادهای دایره برای افراد و خطوط برای نشان دادن روابط خانوادگی. در سمت چپ، دایره ای با نماد سیاه برای پدر و دایره ای با نماد سیاه برای مادر وجود دارد. در سمت راست، سه دایره برای فرزندان وجود دارد که دایره وسط با نماد سیاه (موی مجعد) و دو دایره دیگر بدون نماد (موی صاف یا مجعد کم) نشان داده شده است.]

ژنوتیپ و فنوتیپ افراد خانواده:

  • والدین: هر دو والد دارای موی مجعد هستند (فنوتیپ غالب)، اما ژنوتیپ آنها با قطعیت مشخص نیست. آنها می توانند هموزیگوت غالب (HH) یا هتروزیگوت (Hh) باشند.
  • فرزند با موی مجعد: این فرزند دارای موی مجعد است (فنوتیپ غالب) و ژنوتیپ او می تواند هتروزیگوت (Hh) یا هموزیگوت غالب (HH) باشد.
  • فرزندان بدون نماد: از آنجا که اطلاعاتی در مورد موهای این فرزندان نداریم، نمی توانیم با قطعیت در مورد ژنوتیپ یا فنوتیپ آنها نظر بدهیم. آنها می توانند هتروزیگوت (Hh) و دارای موی مجعد کم (فنوتیپ بینابینی) یا هموزیگوت مغلوب (hh) و دارای موی صاف (فنوتیپ مغلوب) باشند.

نتیجه گیری:

با توجه به الگوی توارث غالب با نفوذ ناقص، داشتن موی مجعد در والدین تضمین کننده موی مجعد در همه فرزندان نیست. ژنوتیپ دقیق والدین (هموزیگوت غالب یا هتروزیگوت) را نمی توان بدون انجام آزمایش های ژنتیکی تعیین کرد.

احسان

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش

سبد خرید