معرفی پرایمر

پرایمر,طراحی پرایمر,کاربرد پرایمر,پرایمرهای پرکاربرد,انواع پرایمر,معرفی پرایمر,
 انواع پرایمرهای پرکاربرد     1- In silico Primers ارزیابی پرایمرها قبل از سنتز آنها   2- Standard Primers تکثیر آمپلی کون مورد نظر بدون هیچ حذف و اضافه ای تشخی

پیغام مدیر سایت :

ژنیک | آموزش زیست شناسی و بیوانفورماتیک