طراحی پرایمر آنلاین

طراحی پرایمر,طراحی پرایمر آنلاین,طراحی پرایمر با بلست,طراحی پرایمر با ncbi,آموزش primer blast,design primer,طراحی آسان پرایمر,
در بخش شماره 1 لازم است توالی وارد شود که به چند روش می تونید انجام بدید : یا شماره دسترسی یا وارد کردن توالی به صورت FASTA یا به طور کلی توالی رو از سایت دانلود کنید و بعد در قالب فرمت FASTA آپلو

پیغام مدیر سایت :

ژنیک | آموزش زیست شناسی و بیوانفورماتیک